Općina Jajce

Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos u Općinu Jajce

web grbOpćinski načelnik raspisuje J A V N I  O G L A S za prijem pripravnika u radni odnos u Općinu Jajce.
 
BOSNA I HECEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA JAJCE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 02-34-5466/15
Datum: 25.08.2015. godine
 
Na temelju članka 23. i 37. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), Općinski načelnik raspisuje:
 
J A V N I  O G L A S
za prijem pripravnika u radni odnos u Općinu Jajce
 
1. Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) IV stepen sa završenom školom (tehnička, upravna, gimnazija i ekonomska) na period trajanja pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci i 3 (tri) mjeseca po isteku staža u kojem pripravnik polaže stručni ispit u Službu za graditeljstvo/urbanizam, prostorno uređenje, geodetske, katastarske i imovinsko-pravne poslove. 
 
                                                                                        1 (jedan) izvršitelj
 
Uvjeti: Opći uvjeti iz članka 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), koje kandidat treba ispuniti i dostaviti dokaze (originali ili ovjerene kopije) su:
 
- uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca),
- rodni list,
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran),
- ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), kandidat uz prijavu treba priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta:
 
- diplomu o vrsti i stepenu školske spreme (tehnička, upravna, gimnazija i ekonomska),
- uvjerenje službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba (originali ili ovjerene kopije).
 
Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa u dnevnim novinama Općinskom načelniku Općine Jajce na adresu: OPĆINA JAJCE, Nikole Šopa b.b., sa naznakom: „ JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA – NE OTVARATI“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                               Edin Hozan
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Konkursi Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos u Općinu Jajce