Općina Jajce

JAVNI KONKURS za dodjelu u zakup poslovnog prostora u Sportskoj dvorani

web grbOpćinski načelnik Općine Jajce raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu u zakup poslovnog prostora u drugoj zoni gradskog područja „Sportska dvorana Jajce“.
 
 
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINA JAJCE
Općinski načelnik
 
Broj: 02-23-5384/15
Jajce: 20.08.2015. godine
 
Na osnovu člana 15. Statuta Općine Jajce (“Službene novine Općine Jajce” br. 3/08), člana 2 Odluke o utvrđivanju početne cijene zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Općine i preuzetih na raspolaganje Općini Jajce broj: 01-02-6633/12 Općinski načelnik Općine Jajce raspisuje:
 
JAVNI KONKURS
za dodjelu u zakup poslovnog prostora
 
I
 
Predmet Javnog konkursa je:
 
1.Poslovni prostori u drugoj zoni gradskog područja „Sportska dvorana Jajce“ u ulici Bosanska, i to sljedeće površine:
 
Prostor br. 1 površina prostora P1= 70,69 m2, počenta cijena 2,50 KM
 
Trajanje zakupnog odnosa iznosi 4 godine od dana potpisivanja Ugovora sa mogućnošću produženja u skladu sa zakonom, a zakupac se obavezuje pridržavati utvrđene namjene do trajanja zakupnog odnosa.
Objekat se izdaje u viđenom stanju.
 
II
 
Pravo učešća na ovom konkursu imaju sva pravna i fizička lica.
Navedena lica imaju pravo sudjelovanja na konkursu uz obavezu da kao osiguranje za ozbiljnost ponude uplate 50.- KM na račun Općine Jajce broj: 3060250000480835                               kod HYPO ALPE ADRIA BANK, sa naznakom „ za učešće na javnom oglasu za dodjelu u zakup poslovnih prostorija” / vrsta prihoda  722131  oznaka općine  042  , budžetska organizacija 0000607  /.
Dokaz o izvrđenoj uplati se dostavlja uz prijavu na oglas.
Ponuđaču čija ponuda nije označena kao najpovoljnia vraća se uplaćeni iznos, a ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja će se uračunati u cijenu zakupnine. U slučaju odustajanja od dodjele u zakup poslovnog prostora, uplata osiguranja se ne vraća.
 
 
III
 
Ponude sa traženim prilozima se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona ponuđača – Komisiji za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem pošte ili na šalter pisarnice Općine Jajce sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, na adresu: Općina Jajce, Nikole Šopa bb, 70 101 Jajce
 
Obrazac prijave na kojem je navedena i potrebna dokumentacija se može preuzeti na šalteru br. 6 ili na web stranici općine Jajce.
Svi podaci na prijavi moraju biti čitko popunjeni bez ispravki.
Ponuđena zakupnina ne može biti niža od početne koja je utvrđena u tačci I ovog konkursa, ne smije se ispravljati i mora biti integralni dio teksta i glasiti na cijelu ili pola novčane jedinice zvanične valute BiH. 
Pored popunjene prijave sa ponuđenom visinom zakupnine, ponuđači su dužni dostaviti:
 
Pravna lica: sudsku registraciju društva, uvjerenje nedležne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama, potvrdu banke o solventnosti društva na dan podnošenja prijave, dokaz o uplati iznosa od 50.-KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude i fco. transakcijskog/žiro računa.
 
Fizička lica: rješenje o obavljanju djelatnosti nadležne općinske službe, fco.prijave prebivališta, uvjerenje nadležne poreske ispostave o izmirenim poreskim obavezama, potvrdu banke o solventnosti radnje na dan podnošenja prijave, dokaz o uplati iznosa od 50.-KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude i fco. transakcijskog/žiro računa.
 
Fizička lica koja nemaju registrovanu djelatnost: potvrda o prebivalištu, fco. transakcijskog/žiro računa, dokaz o uplati iznosa od 50.-KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude.
 
Kriterij koji će se cijeniti prilikom dodjele poslovnog prostora:
Poslovni prostor će se dodjeliti onim ponuđaču koji da najvišu mjesečnu zakupninu.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine prednost se daje onom ponuđaču čija je ponuda prije zaprimljena.
 
 
IV
 
Rok podnošenja ponuda na konkurs je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na Oglasnu ploču Općine Jajce i web Općine.
Neblagovremene, nepotpune i ponude čiji ponuđeni iznos zakupnine i namjena nisu u skladu sa tačkom 1. odnosno 3. konkursa, Komisija neće uzeti u razmatranje.
 
 
 
                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                             Edin Hozan
 Obrazac prijave možete preuzeti ovdje
 

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Konkursi JAVNI KONKURS za dodjelu u zakup poslovnog prostora u Sportskoj dvorani